1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Organizacja kształcenia od 31 maja 2021 r.


 Organizacja kształcenia 

w Zespole Szkół od 31.05.2021 r.

Od dnia 31.05.2021 r. wszystkie klasy szkoły podstawowej będą pracować w systemie stacjonarnym w szkole.

 

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. Uczniowie szkoły podstawowej i wychowankowie przedszkola na teren Zespołu Szkół wchodzą czterema wejściami. Wejściem pierwszym od strony południowej wchodzą dzieci przedszkolne, wejściem drugim od strony wschodniej wchodzą uczniowie klas VI-VIII, wejściem trzecim od strony północnej wchodzą uczniowie klas IV-V. Uczniowie klas I-III wchodzą do szkoły wejściem czwartym od strony zachodniej.

2.  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19 (Procedura znajduje się poniżej).

3.      W budynku Zespołu Szkół im. gen Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej obowiązuje nakaz używania maseczek we wszystkich przestrzeniach wspólnych, takich jak: korytarze, szatnie, klatki schodowe. Powyższy nakaz obowiązuje wszystkie osoby przebywające w szkole (uczniów, pracowników, inne osoby przebywające w szkole za zgodą dyrektora szkoły).

4.    Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

5.      Rodzice lub osoby przez nich upoważnione powinni przyprowadzić dziecko do szkoły/przedszkola przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia zajęć umożliwiającym przebranie się w szatni. Po rozpoczęciu zajęć szatnia zostaje zamknięta i zdezynfekowana.

6.      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

7.      W wyjątkowych sytuacjach opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

a.       1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b.      dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c.       dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d.      opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

8.      Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

9.      Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

10.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

11.  Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w budynku szkoły i przedszkola. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły i przedszkola należy kierować do sekretariatu szkoły na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie na numer telefonu 25 755 02 08. Wstęp do budynku szkoły i przedszkola osób innych niż rodzice i uczniowie możliwy jest w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem szkoły (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, poruszanie się tylko w wyznaczonych rejonach).

12.  Uczniowie przebywają w klasach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. Przemieszczają się jedynie na zajęcia informatyki oraz wychowania fizycznego. Podczas przerw przebywają w wyznaczonych rejonach wewnątrz szkoły lub na zewnątrz budynku pod opieką dyżurującego nauczyciela. Uczniowie nie mogą przemieszczać się poza wyznaczone strefy bez opieki nauczyciela.

Podział szkoły podstawowej na strefy

Klasa

Nr sali

Strefa

I

35

1

II

33

1

III

34

1

IVa

29

2

IVb

31

2

V

30

2

VI

10

3

VIIa

12

3

VIIb

15

3

VIII

16

3

 

13.  Stołówka szkolna funkcjonuje w zwiększonym reżimie sanitarnym.

14. Uczniowie z poszczególnych stref spożywają posiłki w różnych godzinach zgodnie z harmonogramem podanym przez dyrektora szkoły.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA W WOLI GUŁOWSKIEJ W CZASIE EPIDEMII

KLIKNIJ TUTAJ

 

Organizacja dowozów do szkoły 

Kliknij tutaj

Dzieci i młodzież a media społecznościowe

 

 

 

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA URZĄDZEŃ TELEINFORMATYCZNYCH

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA URZĄDZEŃ TELEINFORMATYCZNYCH

 

Przydatne informacje dla rodziców: kliknij tutaj

 

 

Profilaktyczna opieka zdrowotna i stomatologiczna

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

1.       Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka szkolna.

2.      Gabinet pielęgniarki mieści się na parterze przy sali gimnastycznej w  pokoju nr 25. 

3.      Pielęgniarka szkolna przyjmuje w wyżej wymienionym gabinecie zgodnie ze zgłaszanymi przez szkołę potrzebami.

4.       Świadczenie ogólnostomatologiczne realizowane są w  „Gabinecie Szkolnym” ul. Szkolna 4, 21-412 Adamów, tel. 501 547 615 po wcześniejszym umówieniu wizyty. Na świadczenia w gabinecie stomatologicznym dziecko zgłasza się z rodzicem/prawnym opiekunem.

5.      Rodzice/Opiekunowie prawni mają możliwość wyrażenia sprzeciwu złożonego świadczeniodawcy, tj. pielęgniarce wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz dentyście wobec profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów. Jeżeli rodzic nie zgłasza pisemnie sprzeciwu oznacza to, że godzi się na profilaktyczną opiekę w tym zakresie.

 

Załączniki: 

1. Wzór sprzeciwu.

 

Szkolny Zestaw Podręczników 2020/2021

 

Szkolny zestaw podręczników w Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej - kliknij tutaj

 

 

Zasady przeprowadzania egzaminów w okresie pandemii

Zarządzenie Nr 15/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im Gen F. Kleeberga w Woli Gułowskiej

z dnia 29 maja 2020 r.

 w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalania tej oceny w czasie kształcenia na odległość

Treść zarządzenia: kliknij tutaj

 

 

Organizacja kształcenia w okresie pandemii w Zespole Szkół im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej

Przedszkole im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej

Przedszkole wykazuje gotowość do prowadzenia zajęć od 6 maja 2020r. Zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem: (25)755 02 08.

 Pierwszeństwo uzyskują  dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

Procedura bezpieczeństwa w przedszkolu: kliknij tutaj

Oświadczenie rodzica: kliknij tutaj

 

Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III

Szkoła podstawowa wykazuje gotowość do prowadzenia zajęć od 25 maja 2020r. Zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem: (25)755 02 08 lub wychowawcami poprzez dziennik elektroniczny.

 

Procedury bezpieczeństwa zajęć w klasach I-III: kliknij tutaj

Oświadczenie rodzica: kliknij tutaj

 

Zajęcia rewalidacyjne

Szkoła realizuje zajęcia rewalidacyjne od 18 maja 2020 r. Zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem: (25)755 02 08 lub wychowawcami poprzez dziennik elektroniczny.

Procedury bezpieczeństwa – zajęcia rewalidacyjne: kliknij tutaj

Oświadczenie rodzica: kliknij tutaj

 

Konsultacje z nauczycielami w szkole podstawowej

1.            Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII szkoły podstawowej mogą uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami w szkole.

2.            Od 1 czerwca 2020 r. wszyscy uczniowie szkoły podstawowej mogą uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami w szkole.

Udział dzieci w konsultacjach należy zgłaszać telefonicznie do sekretariatu szkoły (nr tel. 25 755 02 08) lub bezpośrednio do nauczyciela prowadzącego konsultacje poprzez dziennik elektroniczny. Rodzic zgłasza dziecko na konsultacje co najmniej dwa dni przed terminem konsultacji ujętym w harmonogramie przekazanym przez dyrektora szkoły.

Procedury bezpieczeństwa – konsultacje: kliknij tutaj

Oświadczenie rodzica -konsultacje: kliknij tutaj

 

Przedszkole oraz szkoła podstawowa w dalszym ciągu prowadzi kształcenie na odległość.

Szczegółowe infromacje na temat kształcenia na odległość: kliknij tutaj

 

 

Pilne! Możliwość wypożyczenia laptopa ze szkoły

W ramach „zdalnej nauki" Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej udostępnia do bezpłatnego wypożyczenia uczniom przenośny sprzęt komputerowy.

Środki na zakup 7 laptopów przeznaczonych do użyczania pochodzą z „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020" i zostały pozyskane przez Gminę Adamów.

Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia na okres trwania nauczania zdalnego.

Wnioski należy złożyć najpóźniej do 26 maja 2020 r. drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub osobiście do sekretariatu szkoły.

Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego (laptop) ma uczeń Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej, który nie posiada komputera domowego, laptopa lub tabletu.

Dokumenty:

Regulamin wypożyczania

Kryteria

Wniosek

Wzór Umowy

 

Jak motywować uczniów do nauki?

Jak motywować uczniów do nauki?

     Najbardziej znana metoda zachęcająca do nauki to metoda kija i marchewki. Działa, kiedy uczniowie i ich rodzice przywiązują wagę do ocen. Jednym zależy na 5 i 6, a innym, aby dostać 2 zamiast jedynki. Ta pierwsza grupa nie przysparza problemów, ponieważ zazwyczaj składa się z uczniów, którzy lubią się uczyć i którzy mają wsparcie w domu – zarówno w nauce, jak i emocjonalne. Jednak nawet ci uczniowie narażeni są na problemy z koncentracją.  Wielość bodźców jest w stanie rozproszyć każdego ucznia, szczególnie podczas nauki w domu np. młodszy brat czy siostra, którzy co raz podchodzą i chcą też pisać w zeszytach starszego dziecka. Warto zdać sobie sprawę z jakimi zagrożeniami i trudnościami ma się do czynienia, żeby móc przygotować taktykę, która pomoże nie stracić dzieciom radości i satysfakcji z uczenia a rodzicom kontaktu ze swoimi dziećmi. Każde życzliwe słowo skierowane do danego dziecka, jest zapamiętane. Każda oznaka wyrozumiałości pomaga w zachęcie do nauki czy poprawy oceny. Niewielu uczniów czuje się dobrze w atmosferze strachu i napięcia, szczególnie w obecnej sytuacji panującej w Polsce i na świecie. Każde dziecko chętniej nawiązuje kontakt z tym rodzicem, który jest pogodny i pomocny. Zatem nie należy stawiać się w roli wszechwiedzącego dyktatora, któremu nie wolno się sprzeciwić. Rodzic powinien wejść w rolę przewodnika, który kieruje dziecko w określoną stronę, podając w odpowiednim momencie właściwe  narzędzia. Powinien się również zaopatrzyć w spokój, sprawiedliwość i brak uprzedzeń. Istotna jest także mowa ciała – ona również zdradza nastawienie rodzica do dziecka.

    Rodzic powinien być czasem aktorem, udawać, że dana odpowiedź nie jest totalnym absurdem. Należy wystrzegać się mówienia: „Jak Ty tego możesz nie wiedzieć?” lub „Tak myślałem, że Ty tego nie wiesz”. Trzeba założyć, że omawia się dane zagadnienie od samych podstaw. I nawet wtedy, kiedy dziecko nie pamięta tabliczki mnożenia, to więcej może zdziałać nawet drobna pochwała niż ganienie. Pochwal swoje dziecko, które pamięta całość, ale też doceń dziecko, które ma specyficzne trudności w nauce. Każdą pochwałę należy okrasić uśmiechem, miłym gestem. 

    Wspieraj swoje dziecko, podpowiadając, jak może efektywnie opanować materiał. Zachęcaj do krótkich powtórek z małej partii materiału, pokazując, że proces uczenia nie musi być długi i nieefektywny.

    Wskazuj, z czym jest największy problem i jak do tego rozsądnie podejść. Można odnieść to do swoich doświadczeń, pokazując przy okazji, że nie jest się nieomylnym dorosłym, tylko wyrozumiałym rodzicem, który był kiedyś uczniem.  Rozbudź ciekawość w swoim dziecku poprzez swoją postawę. Pokaż, że dochodzenie do czegoś, odnajdywanie odpowiedzi, czy nawet ślęczenie nad książką może być powodem do radości. Opowiadaj całym sobą, starając się wplatać ciekawe dygresje, które nadadzą zdobywaniu wiedzy posmak zdobywania skarbów. Rozbudź płomień, celując w mocne strony dziecka, jego zainteresowania.

    Drogi rodzicu, jednak pamiętaj, że nie może dojść do sytuacji, w której dziecko manipuluje Tobą. Dzieci potrzebują sztywnych barier, mimo że zazwyczaj na nie narzekają.

    Wesprzeć możecie Państwo swoje dzieci jeszcze poprzez:

  • zdrowe odżywianie (dieta dla mózgu),
  • pilnowanie godzin snu,
  • higienę pracy (przerwy, relaks),
  • akceptację i wiele możliwości do okazywania emocji (także niezadowolenia),
  • rozumienie potrzeby wsparcia.

    W związku z obecnie panującą sytuacją jaką jest epidemia koronawirusa w Polsce, która może budzić lęk i niepokój, rodzic powinien wesprzeć swoje dziecko, zarówno w nauce jak i emocjonalnie.  Może swoją postawą pokazać dziecku, że jest ono w stanie się czegoś nauczyć, odnieść sukces, cieszyć się nauką, przełożyć ją na praktyczne życie. Czyli należy dziecko po prostu dowartościować. Jednak nikt nie jest w stanie, nawet najlepszy rodzić, wejść w myśli swojego dziecka i magiczną różdżką zmienić priorytety w jego życiu. Jaka zatem jest odpowiedź na pytanie: Jak sprawić, aby dziecko zaczęło chcieć się uczyć? Odpowiedź jest prosta i bardzo krótka: Rodzicu, bądź przykładem dla swojego dziecka. Chodzi tu o to, aby być przyjazną istotą dla dziecka, swoim postępowaniem pokazać, że można chcieć. 

     Warto sięgać po książki, historie, filmy (często dokumentalne), w których główny bohater dochodzi do sukcesu dzięki wytrwałości, uporowi i ciężkiej pracy, a nie dlatego, że ktoś machnął czarodziejską różdżką. Zdobywanie wiedzy to czasem męczące działanie, ale też może być przyjemnością. 

     Podsumowując, zależnymi od rodziców czynnikami wpływającymi na rozwój motywacji dzieci są: dobra atmosfera domowa,  satysfakcja – zadowolenie rodziców; pochwały, nagrody materialne, kary, poczucie bezpieczeństwa, warunki do nauki, dobre relacje między rodzicami i dziećmi, duma rodziców ze swego dziecka, wysokie wymagania rodziców; autorytet, rozbudzanie zainteresowań; wspieranie dziecka, tolerancja; mądra miłość rodzicielska, akceptacja dziecka, stymulowanie rozwoju dziecka, system wartości uznawany przez rodziców.

    Natomiast czynnikami zależnymi od dzieci są: dobra samoocena; zainteresowania, chęć zdobycia uznania u uczniów i nauczycieli bądź rodziców; zadowolenie ze swoich osiągnięć; rywalizacja w klasie; chęć osiągnięcia celu; zdrowie fizyczne i psychiczne; dobre oceny, wcześniejsze pozytywne doświadczenia; satysfakcja z osiągnięć; samodyscyplina; samodzielność; umiejętność współpracy; wiara we własne możliwości; pochwała ze strony nauczyciela bądź rodzica; poczucie zadowolenia z siebie; ciekawość świata i wiedzy; zdobycie dobrego zawodu; indywidualne cechy charakteru; wytrwałość w dążeniu do celu; zdolność radzenia sobie z porażkami; chęć zaspokojenia oczekiwań; osiągnięcia sukcesu; dowartościowanie się; zaspokojenie własnych ambicji; zwrócenie uwagi na siebie; chęć nagrody; predyspozycje  i zdolności.

Hanna Wegner-Pszczółkowska

Joomla templates by a4joomla