1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Prawa i obowiązki ucznia

 

 Prawa i obowiązki uczniów.

 

 

 

1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:

 

 

 

1)       opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;

 

2)       maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;

 

3)       indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

 

4)       pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

 

5)       zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;

 

6)        jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania;

 

7)       życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

 

8)       reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;

 

9)       realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;

 

10)   indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;

 

11)   korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;

 

12)    korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 

13)   korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;

 

14)   wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;

 

15)   zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

 

16)   swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;

 

17)    wypoczynku podczas weekendów, przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;

 

18)   do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;

 

19)   być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu;

 

20)   składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub z dwóch zajęć edukacyjnych;

 

21)   składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów);

 

22)   uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) na tydzień,                        a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;

 

 

24)   Dzień Dziecka - dzień wolny od zajęć dydaktycznych, w którym podejmowane są działania    o charakterze opiekuńczo- wychowawczym.

 

2. W przypadku naruszenia praw ucznia, zainteresowany uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może złożyć skargę w formie ustnej lub pisemnej odpowiednio do: wychowawcy klasy, przewodniczącego samorządu uczniowskiego, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły w terminie nie później niż 7 dni od zaistniałej sytuacji.

 

3. O wyniku rozpatrzenia skargi uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) powinien być poinformowany w ciągu 14 dni od wpłynięcia skargi.

 

 

 

           § 114 .1.  Każdy uczeń ma obowiązek:

 

 

 

1)   przestrzegania postanowień zawartych w statucie;

 

2)   godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

 

3)   systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

 

4)   bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektora, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;

 

5)    przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

 

     a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

 

     b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

 

     c)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.

 

 

 

6)    troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;

 

7)   przychodzenia do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;

 

8)    punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

 

9)   usprawiedliwiania nieobecności wg zasad ustalonych w statucie;

 

10)    uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

 

11)    dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

 

12)    stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;

 

13)     dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;

 

14)     pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;

 

15)     przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;

 

 

 

 

§ 117. Uczniom nie wolno:

 

 

 

1.    Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.

 

2.    Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.

 

3.    Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.

 

4.    Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.

 

5.    Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.

 

6.    Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy                    i zgody   zainteresowanych.

 

7.    Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

 

8.    Zapraszać  obcych osób do szkoły.

 

Joomla templates by a4joomla