1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2020/2021

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej na rok szkolny 2020/2021 została wywieszona na drzwiach wejściowych do budynku szkoły. Szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (25)755 02 08.

Prosimy o potwierdzenie przez rodziców kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Zgodnie z harmonogramem prosimy o wysłanie oświadczenia do dnia 20 maja 2020r. Oświadczenie mogą Państwo pobrać w dokumencie poniżej.

 

Wypełnione oraz podpisane oświadczenie należy przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania:

1. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

 

 

 

Aktualizacja z dnia 16 marca 2020 r.

 

Zasady rekrutacji do Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej oraz Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej

w roku szkolnym 2020/2021 

Ogólne zasady:

1.      Rekrutacja do przedszkola skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie Gminy Adamów. Rodzice dzieci spoza Gminy Adamów będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Gminie Adamów, w przedszkolu pozostaną wolne miejsca.

2.      Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy  prowadzone jest na pisemny wniosek (wzór dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkola.wolagulowska.pl) rodzica złożony u dyrektora i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca.

3.      Wnioski należy składać w terminach zgodnych z podanym harmonogramem. Składane wnioski musza być kompletne.

4.      W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

5.      Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej mogą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Deklarację należy złożyć w terminie od  21 lutego 2019 r. do 28 lutego 2020r.  w sekretariacie szkoły.

Kryteria (Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz  Uchwała Nr XXII/159/17 Rady Gminy Adamów z dnia 22 lutego 2017r.)

1.      Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2.      W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.      Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1)      rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola, lub szkoły, w której obwodzie przedszkole się znajduje – 1pkt;

2)      kandydat będzie korzystał z pełnej oferty przedszkola (nauczania, wychowania i opieki) powyżej 5 godzin dziennie z posiłkami - 2pkt.

5.      Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1–4, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 2–4. stosuje się odpowiednio.

Terminy (Zarządzenie Nr 27/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 16 marca 2020 r.)

Lp

Czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 2 marca 2020 do 30 kwietnia 2020 r.

Od 26 maja 2020 r. do 28 maja 2020 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

Od 4  maja 2020 r. do 6 maja 2020 r.

 29 maja 2020 r. 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 maja 2020 r.

1 czerwca 2020 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18 maja 2020 r. do 20 maja 2020 r.

Od 2 czerwca 2020 do 4 czerwca 2020 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 maja 2020 r.

5 czerwca 2020 r.

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola

1.      Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu. Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym  w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

2.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie miejsc wolnych. Listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane są w kolejności alfabetycznej.

 

Postępowanie uzupełniające

1.    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2.    W postępowaniu uzupełniającym, rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli lub przyjęci do przedszkola drugiego lub trzeciego wyboru, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola dysponującego wolnymi miejscami.

3.    O przyjęcie do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym, mogą ubiegać się rodzice dzieci spoza Gminy Adamów.

4.    Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w sekretariacie szkoły.

Procedura odwoławcza

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Informacje dodatkowe

1.      W przypadku nieprzyjęcia dziecka zobowiązanego do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor przedszkola informuje o tym fakcie Wójta Gminy Adamów. W tym przypadku Wójt pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole, które może przyjąć dziecko.

2.      Zasady naboru dotyczą także dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej

Joomla templates by a4joomla